דף הבית >> תקנון המרכז
 

תקנון המרכז

מבוא

 1. המרכז רשאי לשנות את תקנונו מעת לעת בהודעה תוך זמן סביר מראש.
רישום למנוי
 1. כל מנויה הנרשמת למרכז הספורט תחתום במעמד התשלום או בסמוך לכך על טופס רישום והצהרת בריאות.
 
 1. המנוי הינו אישי למנויה בלבד ואינו ניתן להעברה / להסבה / למכירה, אלא באישור ההנהלה על כך בכתב ומראש.
הקפאת מנוי
 1. הקפאת מנוי תעשה בהודעה מראש ובאישור הנהלת המרכז או מי שהוסמך לכך, באחת מהסיבות שלהלן בלבד:
 2. א. מחלה / ניתוח / הריון / כל שינוי במצב הבריאותי - באישור רפואי בלבד.
 3. ב. חופשה – בהצגת שובר חופשה ע"ש המנויה או בן זוגה / כרטיס טיסה בלבד.
 
 1. לא תינתן הקפאה על תקופה רטרואקטיבית.
 
 1. לא ניתן לבטל מנוי שהוקפא אם חלפה תקופת המנוי המקורי שנרכש.
 
 1. במידה וחלף רק חלק מתקופת המנוי המקורי שנרכש, וברצון המנויה לבטל את המנוי הנותר, תתבטל ההקפאה כאילו המנוי לא הוקפא כלל וניתן יהיה לבטל רק את יתרת המנוי על פי נוהל ביטול עסקה כמפורט להלן.
ביטול עסקה והחזר כספי
 1. ביטול עסקה ייעשה ע"פ חוק הגנת הצרכן ובחתימה על טופס ביטול עסקה.
 
 1. ביטול העסקה ייעשה בהודעה בכתב חודש מראש וייכנס לתוקף בתום חודש מיום ההודעה.
 
 1. ביטול העסקה יגרור אחריו דמי ביטול בגין ביטול העסקה, אשר יקוזז מסך הזיכוי לו זכאית המנויה לקבל והכל ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן.
 
 1. ביטול עסקה על תקופה שהוקפאה, יתאפשר רק לאחר הפשרת המנוי, לשם כך קודם יופשר המנוי ורק לאחר מכן או במעמד הפשרת המנוי תינתן הודעת הביטול על רצון המנויה לבטל את העסקה 30 יום מראש והביטול ייכנס לתוקף בתום 30 הימים מיום ההודעה.
 
 1. הגוף שהוסמך ע"י הנהלת המרכז לטפל בביטולי העסקאות של המרכז, הינה מחלקה משפטית חיצונית הפועלת בשם המרכז ומבצעת את התחשיבים, את אחוזי הביטול ואת סך הזיכוי הסופי ככל שזכאית המנויה לקבל (אם בכלל) והכל ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן.
 
השתתפות בשיעורים
 1. מנויה תהיה רשאית להשתתף בכל סוגי השיעורים ללא הרשמה מראש, על פי שיקול דעתה ובהתאם ליכולת הפיזית שלה ולמצבה הבריאותי, למעט שיעורים שהוגדרו מראש כשיעורים לקבוצות סגורות.
 
 1. מנויה תהיה רשאית להשתתף בכמות השיעורים השבועית עבורם נרשמה.
 
 1. מנויה תהיה רשאית להשלים שיעורים שהחסירה במהלך תקופת המנוי בלבד.
 
 1. מנויה אשר תשתתף בכמות שיעורים מעל לכמות השיעורים שנרשמה, המרכז יהיה רשאי לקצר את תקופת המנוי שלה בהתאם לשיעורים שהשתתפה ללא תשלום / להוציא לה דרישה לתשלום מיידי בגין השיעורים שהשתתפה בהם ללא תשלום.
 
 1. שיעור יתקיים עם מינימום 3 משתתפות בשיעור.
 
 1. מנויה לא תוכל להשתתף בשיעור כפול ללא אישור המדריכה על כך מראש, וזאת כדי להבטיח את רווחת המנויות המגיעות לשיעור בתור שיעור ראשון.
 
 1. מנויה שלא מימשה את השיעורים להם הייתה זכאית להתאמן בתקופת המנוי, לא תהיה רשאית להשלימם לאחר סיום תקופת המנוי.
 
 1. מנויה שנרשמה לתקופת מנוי נוספת וקיימים לה יתרת שיעורים שלא מימשה מתקופת המנוי הקודמת שהסתיימה, תהיה רשאית להשלים את השיעורים החסרים במסגרת המנוי החדש שרכשה.
גילוי נאות של המנויה
 1. מנויה תהיה חייבת לעדכן את הנהלת המכון ו/או את המדריכה בשיעור אליו הגיעה על כל שינוי במצב הבריאותי, לרבות הריון / פציעה / ניתוח / כל מצב בריאותי המונע מהמנויה לפעול ולהשתתף בשיעור באופן תקין.
 
 1. מנויה שלא תעדכן ולא תפעל ע"פ הוראות סעיף 21 לעיל, תישא בתוצאות שינבעו מכך ולמרכז ובעליו לא תהיה כל חובה / אשמה בין במישרין ובין בעקיפין לגבי כך.
לבוש
 1. על המנויה להתאמן בלבוש הולם המתאים לפעילות גופנית, ללא פרטי לבוש העלולים לסכן / לסרבל את תנועותיה במהלך השיעור.
 
 1. מנויה תוכל להתאמן כשהיא נועלת נעלי ספורט בלבד / יחפה (ללא גרביים).
מבצעים
 1. בכל מקרה של מבצע לא יהיו כפל מבצעים או הטבות.
יצירת קשר והתקשרות
 1. מנויה תוכל לפנות ולצור קשר עם המרכז באמצעי התקשורת שלהלן בלבד:

טלפון: 077-4506026 / פקס: 077-4506027 / מייל: tali.intersport@gmail.com

כל מידע בעניין הקשור במרכז יימסר אך ורק ללקוחה / למנויה, אלא אם כן המנויה היא קטינה, והמידע שיימסר הוא לקרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד.

 

       
  חוגים ולוח שיעורים
חוגים לנשים ונערות

חוגים לילדות ונערות
לוח שיעורים


 
  רשימת סניפים
סניף ראשי: חולון, אברבאנל 1 (פינת דב הוז)
בת ים- קרית באבוב 
פרטי התקשרות
טל':      077-4506026
פקס:    077-4506028
דוא"ל:  tali.intersport@gmail.com